Scriptie begeleider
website scriptiebegeleiding

Algemene voorwaarden Scriptiebegeleider

1.Begripsomschrijvingen

Algemene Voorwaarden Derden: door toeleveranciers van Scriptiebegeleider gehanteerde leverings-, licentie- en garantievoorwaarden en andere voorwaarden op hun Materiaal.

Dienstverlening: begeleiden en coachen van Student bij het schrijven van zijn/haar scriptie ter afronding van de bachelor- of masterfase en voorts alle met Scriptiebegeleider overeengekomen werkzaamheden.

Materiaal: educatief of onderwijsmateriaal, software, documentatie en andere werken op papier of elektronische dragers, evenals hulpmiddelen te gebruiken en/of te leveren in het kader van de Dienstverlening.

Overeenkomst: de met Student gesloten overeenkomst tot Dienstverlening waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Scriptiebegeleider: dr. M.M. van Santvoort h.o.d.n. Scriptiebegeleider, e-mail:info@scriptiebegeleider.nl.

Student: de natuurlijke persoon, studerend aan HBO- en/of universitair onderwijs die aan Scriptiebegeleider opdracht geeft tot Dienstverlening aan hem/haar.

2.Algemeen

2.1De Dienstverleningsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, KvK 54213770.

2.2Scriptiebegeleider is bevoegd de Dienstverleningsvoorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen na depot bij de Kamer van Koophandel van toepassing zullen zijn, tenzij Student tegen die wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na depot, schriftelijk bezwaar maakt.

3.Totstandkoming overeenkomst

3.1Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende personele en materi�le beschikbaarheid.

3.2De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door de opdrachtbevestiging van Scriptiebegeleider en deze algemene voorwaarden die v��r de totstandkoming van deze overeenkomst worden ter hand gesteld. Deze inhoud komt in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Scriptiebegeleider ter zake het onderwerp van overeenkomst. De opdrachtbevestiging kan elektronisch (e-mail, SMS of vergelijkbare technologie�n) of schriftelijk plaatsvinden.

3.3De Overeenkomst komt tot stand op de dag waarop Scriptiebegeleider betaling van het afgesproken voorschot ontvangt. Indien de Student minderjarig is, dient de opdrachtbevestiging te worden ondertekend door haar/zijn wettelijke vertegenwoordig(st)er (ouders/voogd).

4. Uitvoering Dienstverlening

4.1Scriptiebegeleider voert de Dienstverlening uit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, en spant zich naar beste inzicht en deskundigheid in.

4.2Scriptiebegeleider kan een deel van de Dienstverlening door een derde laten uitvoeren, evenwel zonder prijswijziging voor Student.

4.3Scriptiebegeleider streeft ernaar rekening te houden met redelijke wensen en belangen van Student e.e.a. voor zover dat een behoorlijke Dienstverlening niet hindert.

5. Faciliteiten

5.1Student garandeert dat op de door hem verstrekte en/of ter beschikking gestelde elektronische systemen, dragers, software en documentatie voldoende licenties zijn verleend. Student aanvaardt volledige aansprakelijkheid dienaangaande en vrijwaart Scriptiebegeleider tegen aanspraken van derden.

5.2Student zal Scriptiebegeleider alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de Dienstverlening, nuttige en noodzakelijke informatie en/of materialen verschaffen.

5.3Scriptiebegeleider mag de juistheid, volledigheid of consistentie van die informatie en/of materialen (laten) onderzoeken en bij constatering van eventuele onjuistheden, onvolledigheden of inconsistentie de Dienstverlening opschorten totdat Student de betreffende onvolkomenheden heeft opgeheven.

5.4Bij dienstverlening op locatie, zal Student kosteloos voor de door Scriptiebegeleider in redelijkheid gewenste faciliteiten zorg dragen.

6.Materiaal

6.1Scriptiebegeleider is gerechtigd Materiaal te leveren dan wel te betrekken bij de Dienstverlening.

6.2Indien Scriptiebegeleider Materiaal van derden levert aan Student, zijn naast de Dienstverleningsvoorwaarden tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de Overeenkomst. Scriptiebegeleider levert (rechten op) dergelijk Materiaal onder de voorwaarden als omschreven in de desbetreffende Algemene Voorwaarden Derden.

6.3Bij strijd tussen deze algemene voorwaarden en de Algemene Voorwaarden Derden, kan Scriptiebegeleider � naar eigen inzicht - bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren.

7.Prijzen en Betalingen

7.1Verschuldigde bedragen kunnen worden verhoogd met eventuele orderkosten, verzendkosten, kosten van derden en meerwerk.

7.2Alle prijzen zijn inclusief BTW. Student zal de verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn.

7.3Indien tussentijdse facturen niet, niet-tijdig of volledig worden betaald, is de Student van rechtswege in verzuim en vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden de wettelijke rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Alle te maken buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Student. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente verschuldigde bedrag, met een minimum van € 160,-.

8. Annulering

8.1Student kan voordat de Dienstverlening is begonnen de overeenkomst schriftelijk annuleren, in welk geval hij/zij het bedrag verschuldigd blijft als volgt:

50% van het voorschot bij annulering tot 14 kalenderdagen v��r aanvangsdatum van de Dienstverlening;

90% van het voorschot bij annulering vanaf 14 t/m 7 kalenderdagen v��r aanvang van de Dienstverlening;

100% van het voorschotbij annulering vanaf 7 kalenderdagen v��r aanvang van de Dienstverlening.

8.2Student kan een of meerdere sessies van Dienstverlening afzeggen of uitstellen, in welk geval hij/zij het sessietarief verschuldigd blijft als volgt:

50% van het sessietarief bij annulering vanaf 7 tot 2 kalenderdagen v��r aanvangsdatum van de sessie;

90% van het sessietarief bij annulering vanaf 2 t/m 1 kalenderdag(en) v��r aanvangsdatum van de sessie;

100% van het sessietarief bij annulering op de aanvangsdatum van de sessie.

8.3In geval van eigen ziekte die het afnemen van de Dienstverlening belemmert en sterfte of ernstige ziekte van een naaste, kan Student een of meerdere sessies van Dienstverlening kosteloos afzeggen of uitstellen op voorwaarde dat Student Scriptiebegeleider informeert zodra zich een van deze redenen voordoet.

8.4Scriptiebegeleider kan een of meerdere sessies van Dienstverlening afzeggen of uitstellen in geval van eigen ziekte of arbeidsongeschiktheid, sterfte of ernstige ziekte van een naaste, in geval van feiten en omstandigheden die Scriptiebegeleider belemmeren de Dienstverlening naar behoren te vervullen en in (overige) gevallen van overmacht. Student is in dit geval geen sessietarief verschuldigd.

9.Eigendomsvoorbehoud

9.1Materiaal dat door Scriptiebegeleider wordt verstrekt is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van Scriptiebegeleider of de overige rechthebbenden in enigerlei vorm worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid tijdens de Dienstverlening is verboden.

9.2Alle door Scriptiebegeleider geleverde producten blijven eigendom van Scriptiebegeleider of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs-, databank- en handelsnaamrechten op de Dienstverlening en het Materiaal berusten bij Scriptiebegeleider of diens toeleveranciers. Student verkrijgt op Materiaal van Scriptiebegeleider of diens toeleveranciers een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor onbepaalde duur binnen Nederland.

10.2Scriptiebegeleider vrijwaart Student tegen elke aanspraak van derden op grond van een inbreuk op hun intellectueel eigendomsrecht dat betrekking heeft op de Dienstverlening.

11.Garanties

11.1Scriptiebegeleider levert Materiaal in de staat waarin het zich bevinden ("AS IS�), zonder enige garantie van verkoopbaarheid, beveiligd en foutloos elektronisch verkeer of geschiktheid voor doelen en/of functies die niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

11.2Scriptiebegeleider garandeert een normale werking van de overeengekomen of gebruikelijke functies van het Materiaal, zoals bepaald in de offerte, order, het contract of bijbehorend addendum. Scriptiebegeleider zal zich ertoe inspannen om aantoonbare functionele gebreken met bekwame spoed kosteloos op te heffen, mits die binnen 1 (één) maand na levering zijn gemeld. Onvolkomenheden die het normale gebruik van het Materiaal niet wezenlijk beperken, vallen niet onder deze garantie.

11.3Indien Scriptiebegeleider Materiaal van derden levert, geldt slechts de door de desbetreffende toeleverancier verleende garantie.

12.Huisregels

12.1Bij de Dienstverlening gelden geschreven of ongeschreven huisregels. De Student dient die regels na te leven en de instructies van de Scriptiebegeleider en/of gastheer, -vrouw ter plaatse op te volgen.

12.2In geval van overtreding van het voorgaande lid mag Scriptiebegeleider de Dienstverlening aan de Student be�indigen en hem/haar de toegang tot de ruimte waar de Dienstverlening plaatsvindt, ontzeggen. In dat geval blijft de Student de afgesproken prijs voor de Dienstverlening volledig verschuldigd.

13. Aansprakelijkheid

13.1Scriptiebegeleider aanvaardt geen aansprakelijkheid indien en zolang de Student zijn verplichtingen niet is nagekomen.

13.2De aansprakelijkheid van Scriptiebegeleider voor schade uit welken hoofde dan ook wordt beperkt door het bedrag van het honorarium dat Scriptiebegeleider voor zijn werkzaamheden in verband met de Dienstverlening heeft ontvangen in de laatste zes maanden.

13.3Scriptiebegeleider is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens, immateri�le schade en/of vorderingen van derden op Student, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Dienstverlening, daaruit voortgebrachte resultaten, producten of Materiaal van derden.

13.4Scriptiebegeleider is niet aansprakelijk voor enige schade die door handelen of nalaten van Student en/of derden is ontstaan.

14.Overmacht

14.1Een partij is niet gehouden tot nakoming van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

14.2Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen beslissende controle kan uitoefenen.

14.3Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

15.Privacy en geheimhouding

15.1Scriptiebegeleider respecteert de persoonlijke levenssfeer van Student en draagt er als Verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zorg voor dat de persoonsgegevens die Student in verband met de Dienstverlening aan Scriptiebegeleider verschaft of die reeds in zijn bezit zijn, vertrouwelijk en in overeenstemming met WBP worden behandeld.

15.2Scriptiebegeleider kan naar de naam, telefoonnummer en (e-mail)adres van Student vragen. Deze gegevens gebruikt Scriptiebegeleider om zijn dienst te verlenen en te administreren, en voorts om Student van tijd tot tijd te informeren over de dienstverlening van Scriptiebegeleider.

15.3Daarnaast kan Scriptiebegeleider vragen om gegevens m.b.t. studie, werk, functies, leeftijd en interesses van Student. Deze gegevens gebruikt hij om Student nog beter van dienst te kunnen zijn.

15.4Behoudens voorafgaande toestemming mag Scriptiebegeleider naam, referenties en/of resultaten van Student niet voor commerci�le doeleinden gebruiken, waaronder plaatsing op zijn website(s), referentielijsten, reclame-uitingen, (electronic-)direct mail en social media.

15.5Scriptiebegeleider verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij hij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

15.6Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar servers in de Verenigde Staten of andere landen buiten de E.U.. In dat geval neem Scriptiebegeleider passende maatregelen om te waarborgen dat gegevens van Student zo goed mogelijk worden beschermd.

15.7Student kan aan Scriptiebegeleider vragen om inzage in, wijziging of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens die Scriptiebegeleider bewaart.

15.8Scriptiebegeleider en Student verbinden zich over en weer alle tijdens de Dienstverlening verkregen informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij die informatie reeds vrij beschikbaar is. Vertrouwelijke informatie mag slechts gebruikt worden in het kader van de Dienstverlening.

16.Duur en be�indiging

16.1Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de overeenkomst een bepaalde duur voortvloeit, worden overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde duur.

16.2In geval van be�indiging zullen de volgende verplichtingen na het einde van de overeenkomst doorlopen: verplichting tot betaling, eigendomsvoorbehoud, geheimhouding, respectering van intellectuele eigendomsrechten en aanvaarding van aansprakelijkheden. Deze verplichtingen blijven bestaan zolang Scriptiebegeleider op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

17. Toepasselijk recht, varia

17.1klachten over de dienstverlening van Scriptiebegeleider worden vertrouwelijk behandeld en kunnen worden gestuurd aan Scriptiebegeleider of gemeld via E-mail:info@scriptiebegeleider.nl.

17.2Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing met de rechter te Midden-Nederland, locatie Utrecht, als bevoegde instantie.

17.3Ieder vorderingsrecht van Student vervalt na verloop van zes maanden te rekenen vanaf de dag waarop het vorderingsrecht ontstond cq. de Student de schade ontdekte of redelijkerwijs kon ontdekken.

bibliotheek.jpg bibliotheek-begeleider.jpg bibliotheek-begeleiding.jpg studie-begeleiding.jpg studiebegeleider.jpg studiebegeleiding.jpg begeleider studeren.jpg begeleiding.jpg